آوریل 22, 2021

قهرمان کشتی از آلمان

طیب آزموده دو بار قهرمان کشتی از اوبرلیگای آلمان شده است