ژانویه 16, 2022

قهرمان کشتی از آلمان

طیب آزموده دو بار قهرمان کشتی از اوبرلیگای آلمان شده است