می 23, 2022

قهرمان رالی و دندانپزشک

سنبل فاطمی، قهرمان رالی در ایران نیز به کمپین حمایت از نوید پیوست. زندگی او در اوج دوران حرفه‌ای به عنوان دندانپزشک و قهرمان رالی تحت تاثیر قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی دستخوش تغییرات بسیاری شد.