آگوست 13, 2022

درباره کمپین

«اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺪ» از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ، ﻓﯿﻔﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رژیم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از ورزشﻫﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ.

«اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺪ»، ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان و ورزﺷﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ با مدیریت ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯽﻧﮋاد، ﻓﻌﺎل مدنی، از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﻓﯿﻔﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از ورزشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ.

«اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺪ» وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی، ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ، ﻣﺠﯿﺪ ﻓﻼح، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﯿﮏﺑﺎﮐﯿﺴﻨﮓ اﯾﺮان و ﺳﺮدار ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻖ رژیم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪام ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎری، ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎری، ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ۲۷ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮی اﯾﺮان روز ٢٢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ. اﻓﮑﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات تابستان ۹۷ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ. در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ از او اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪاش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮﯾﺪ آﻣﺪ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﺶ از ۷۰۰۰ ﻧﻔﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ۹۸ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ و دردﻧﺎﮐﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ و آزارﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، روﺣﯿﻪ ورزﺷﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ، از ورزﺷﮑﺎران ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮاﻓﺮاد ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.

زﻧﺎن از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺤﺮ ﺧﺪاﯾﺎری، زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮدش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ورزﺷﮑﺎران را ﻣﺠﺒﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺒﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن اسرانیلی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. در ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺾﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻧﺪارد. ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن رژیم اﯾﺮان از ﻟﯿﮓﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻗﻮی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۸۵۰۰۰ ﻋﻀﻮ ورزﺷﮑﺎر دارد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ رژیم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان را ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ورزﺷﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد. در ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﮐﻤﯿﺘﻪ جهانی اﻟﻤﭙﯿﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﮋادی از ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد. ﻓﯿﻔﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد. ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻐﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.

«اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺪ» از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺣﺒﯿﺐ و وﺣﯿﺪ افکاری دو ﺑﺮادر ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه‌اﻧﺪ. «اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺪ» ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﯿﻔﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻊ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ.