می 23, 2022

داور سابق تیم ملی والیبال


فراز زاهدی ترنس است و سالها در ایران به عنوان داور والیبال کار می کرد.