آوریل 22, 2021

داور سابق تیم ملی والیبال


فراز زاهدی ترنس است و سالها در ایران به عنوان داور والیبال کار می کرد.