آوریل 22, 2021

 اخبار

لطفا با ما دست ندهید!

این حقارتی است که جمهوری اسلامی چندین سال به ما تحمیل کرده است. ورزشکاران و قهرمانانی که در برابر هیچ ظلمی نباید سر خم کنند، در برابر یک قانون...