آگوست 13, 2022

 مقاله‌ها

فساد سپاه در ورزش ایران

سال‌هاست که سپاه اختاپوس‌وار بر ورزش ایران چنبره زده است، به طوری که در هر گوشه از ورزش ردپایی از سردار، سرگرد و فرماندهان سپاه به چشم می‌خورد،...

شب سرد مسکو

در زندگی هر ورزشکار یا می توانم بگویم هر انسانی لحظه ای فرا می رسد که باید به سوال مهمی پاسخ دهداولویت من چیست؟ قهرمانی ، پول یا منشچنین لحظه ای در...