می 23, 2022

کشتی گیر، قهرمان تیم ملی ایران

علی سلیمانی در رشته کشتی چندین مدال و افتخار کسب کرده است. امروز او همچنین به کمپین اتحاد برای نوید پیوست. او می‌گوید نام نوید نمادی از آرزوهای ما برای آزادی است. با وجود این که رژیم نوید را کشت، او در بین همه ما زندگی می‌کند