مارس 4, 2021

عضواسبق تیم ملی “موی تای” ایران

مسعود ایزدی عضو تیم ملی “موی تای” ایران نیز به کمپین اتحاد برای نوید پیوست.