ژوئن 29, 2022

این حقارتی است که جمهوری اسلامی چندین سال به ما تحمیل کرده است. ورزشکاران و قهرمانانی که در برابر هیچ ظلمی نباید سر خم کنند، در برابر یک قانون واپسگرا مجبور به سر خم کردن هستند و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی آنها را حذف نکند، مجبورند به دنیا بگویند دست ندهید.
سردار پاشایی قهرمان کشتی‌گیر جهان چه زیبا نوشته است:
لطفا با ما دست ندهید!
ما کاروان ورزش ایرانیم،
با همه جهان فرق داریم..

#اتحاد_برای_نوید