آگوست 13, 2022

کمپین اتحاد برای نوید از تمامی فعالین حقوق بشر و سازمان های بین المللی درخواست می کند که صدای خانواده نوید افکاری کشتی گیر بی‌گناهی باشند که به خاطر اعتراض مدنی توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

جمهوری اسلامی پس از اعدام نوید افکاری فشارهای امنیتی بر خانواده او و اطرافیانش را هم در دستور کار قرار داد تا بلکه آنها را بشکنند و روایت بی اساس و بی اعتبار خود را جا بزنند، اما در واقع آنچه اتفاق افتاده است این است که نام نوید افکاری سمبل آزادی خواهی مردمی شده است که به دستگاه قضایی حکومت هیچ اعتمادی ندارند و محبوبیت و بیگناهی نوید نیز مرزها را درنوردیده و جهانی شده است.

ورزشکاران کمپین اتحاد برای نوید اعلام می‌کنند که همچون گذشته و تا همیشه در کنار خانواده نوید افکاری خواهند ایستاد و دادخواهی اش را تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد، همچنین از تمامی سازمان های حقوق بشری درخواست می کنند جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند، جان برادران افکاری در خطر است.

کمپین اتحاد برای نوید از تمامی انسانهای آزاده میخواهد که صدای این خانواده بیگناه باشند و هر آنچه در توان دارند برای انعکاس وضعیتشان که توسط یک حکومت گروگان‌گیر بر آنها تحمیل شده است انجام دهند.

ورزشکاران کمپین اتحاد برای نوید