می 23, 2022

قهرمان حرفه‌ای پرس سینه آسیا و قهرمان چندین دوره انتخابی تیم ملی

امیرمحمد شهنوازی قهرمان چندین دوره انتخابی تیم ملی و دارنده کاپ قهرمان قهرمانان و داور درجه دو ملی ایران